Pgb voor Wlz-zorg

Heeft u langdurig intensieve zorg nodig? En wilt u zelf bepalen wie u helpt? Met een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) regelt u zelf hulp en ondersteuning. U vraagt een pgb Wlz aan bij het zorgkantoor.

 • Bij een pgb sluit u zelf contracten af met uw zorgverleners. U kunt ook kiezen voor andere vormen van Wlz-zorg thuis. Kijk voor meer informatie op Thuis wonen met zorg uit de Wlz.
 • U krijgt een pgb Wlz als u toezicht nodig heeft. Of als u 24 uur per dag zorg in de buurt nodig heeft.
 • U kunt ook voor uw kind een pgb Wlz krijgen. Bijvoorbeeld als uw kind een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking heeft.

Voorwaarden

U moet voldoen aan een aantal voorwaarden bij een pgb Wlz:

 • de zorg die u inhuurt moet kwalitatief goed zijn
 • u heeft met het zorgkantoor besproken waarom een pgb geschikt is voor u
 • u schrijft in een budgetplan welke zorg u inkoopt, en bij welke zorgverlener(s)
 • u sluit met elke zorgverlener een zorgovereenkomst af: een contract - de Sociale Verzekeringsbank (SVB) geeft u hierover meer informatie
 • bij elke overeenkomst maakt u een zorgbeschrijving - het zorgkantoor geeft u meer informatie over een zorgbeschrijving
 • u mag een vertegenwoordiger aanwijzen die het pgb voor u beheert - soms is dat verplicht

Regelen

 • U vraagt een Wlz-indicatie aan bij het CIZ.
 • Het CIZ stelt vast welke zorg u nodig heeft.
 • Het CIZ stuurt de indicatie naar het zorgkantoor in uw regio.
 • U vraagt een pgb aan bij het zorgkantoor.
 • Het zorgkantoor beslist of een pgb bij u past. Het zorgkantoor kan beslissen dat u de zorg in natura kunt krijgt en niet via een pgb. 

Budget

Uw budget moet hoog genoeg zijn om alle hulp in te kopen. Het CIZ stelt vast welke zorg nodig is en hoeveel uur. Per soort zorg zijn tarieven vastgesteld. Dit gebeurt landelijk.

 • Op Zorginstituut Nederland leest u meer over de tarieven.

U kunt uw Wlz-budget besteden aan:

 • verpleging
 • persoonlijke verzorging
 • begeleiding
 • huishoudelijke hulp
 • logeeropvang

Let op: u mag geen behandeling betalen uit het pgb. U kunt een behandeling wel in natura ontvangen. Bij zorg in natura krijgt u hulp van een zorginstelling waarmee uw zorgkantoor een contract heeft.

Inhuren

 • U kunt afspraken maken met een zorgaanbieder, thuiszorgorganisatie of een kleinschalige woonvorm.
 • U sluit altijd een zorgovereenkomst af met uw zorgverlener. Hierin staan de afspraken over uw zorg. Bijvoorbeeld de tijden waarop u zorg krijgt. En wat u daarvoor betaalt.
 • U mag met uw pgb ook een familielid, vriend of buurman inhuren. Deze persoon moet u wel de zorg geven waarvoor het pgb bedoeld is. In uw Wlz-indicatie staat welke zorg dat is.
 • U moet ook een zorgovereenkomst afsluiten met uw familielid of mantelzorger.
 • U krijgt het pgb niet op uw eigen rekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank regelt de betalingen op basis van de zorgovereenkomsten.

Eigen bijdrage

Bent u ouder dan 18 jaar? Dan betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling.

 • Het CAK berekent uw eigen bijdrage. Het CAK stuurt u ook de rekening.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties